ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานประกอบกิจการที่ต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
รายละเอียด : - มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา - กิจการที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ ๕ แรงม้าแต่ไม่ถึง ๕๐ แรงม้าหรือเทียบเท่า หรือใช้คนงานตั้งแต่ ๗ คนแต่ไม่ถึง ๕๐ คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม ตามประเภทที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ผู้ดำเนินกิจการต้องจัดให้มีบ่อดักไขมัน และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศ
ชื่อไฟล์ : ZWDSnRzWed42302.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้