messager
 
เทศบาลตำบลโพธิ์งาม verified_user อำนาจหน้าที่ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
folder คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (มาตรการการยืมทรัพย์สินทางราชการ)
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
คู่มือเเนวทางการออกคำสั่งทางปกครอง ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับ อปท. พ.ศ.2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคคากรในสังกัด อปท. ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์แพร่ระ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
คู่มือ แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
คู่มือปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ร้องเรียนทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
คู่มือการจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2